کتابخانه آموزشگاهی

عمارلو حسین

ضمن خدمت
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٥

1-غیبت غیر موجّه سه ماه متوالی و بیشتر دانش آموزان مشمول ار نظر مقرّرات نظام وظیفه چگونه است؟

الف ترک تحصیل تلقی می شود ب ترک تحصیل تلقی نمی شود ج وقفه تحصیلی محسوب می شود د هیچکدام

2-به هنگام مشاهده علائم بیماری در دانش آموز، مدیر مدرسه موظّف است : الف مراتب را به اطلاع ولی دانش اموز برساند ب دانش آموز را به درمانگاه اعزام نماید ج دانش آموز را به مرخصی بفرستد د به اداره آموزش و پرورش خبردهد

3-درمورد دانش آموزی که تاخیر ورود مکرّر و غیبت بیش از حدّدارد،مدیر مدرسه با نظر کدام مرجع مفاد ماده 76 را اجرا می کند؟

الف انجمن اولیاء و مربیان ب شورای معاونین اداره ج شورای دانش اموزی د: شورای مدرسه

4-در مورد تشویق دانش اموزان،رعایت کدام مورد صحیح نیست الف ملاک اصلی تشویق سعی و کوشش وی در مقایسه با وضع قبلی خود می باشد ب تشویق هیچ دانش آموزی نباید سبب تحقیر دانش آموز دیگری شود ج نیاز به درج تشویق های مهم در پرونده تحصیلی دانش آموز نیست د: تشویق باید به گونه ای باشد که علت آن برای دانش آموز و سایرین مشخص باشد

5-در اجرای ماده 76کدام مورد نیاز به اخذ موافقت اداره اموزش و پرورش منطقه دارد؟

الف انتقال به مدرسه دیگر ب اخراج ازمدرسه به صورت موقّت و مدّت سه روز ج اخطار کتبی به دانش اموز د مدیر نیازی به موافقت اداره اموزش و پرورش در این زمینه را ندارد.

6-مدّت فعالیت شوراها و انجمن اولیاءو مربیان تا چه زمانی می باشد؟ الف دو سال متوالی می باشد ب تا تشکیل شوراها و انجمن سال تحصیلی بعد می باشد ج با نظر رئیس اداره و مدیر مدرسه می باشد د براساس آراء و نظر اعضاء می باشد

7-در مواردی که تصمیم های اتّخاذ شده در انجمن اولیاءمربیان یا هر یک از شوراهای مدرسه ،با نظر مدیر مغایر باشد:

الف نظر مدیر در اولویّت قرار دارد و اجرا می شود ب مدیر موضوع را به اداره منعکس کرده و نظر رئیس اداره اجرا می شود ج رای و نظر شورای مربوط اولویّت داشته و اجرا می شود. د از شورای معاونین اداره استعلام می شود و اجرا می شود

8-مدرسه با موافقت کمیسیون خاصّ،علاوه بر مندرجات آیین نامه اجرایی چه تسهیلاتی برای دانش آموزان قائل می شود؟

الف ثبت نام بدون حضور دانش آموز در کلاس از دانش آموزی که به علّت بسیار خاصّ قادر به حضور در کلاس نمی باشد.

ب اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحانات هماهنگ غیبت غیر موجّه داشته است.

ج برگزاری امتحان غیر نهایی در خارج از مدرسه از دانش آموزی که قادر به حضور در جلسه امتحانی نیست.

د موارد 1و3 صحیح است.

9-اگر مدیر مدرسه در طول سال تحصیلی متوجّه شد که دانش آموزی در همان سال یا سالهای قبل بر خلاف مقرّرات ثبت نام شده است،باید چه اقدامی انجام دهد؟ الف بلافاصله دانش آموز را اخراج کند. ب مدیر شخصا" در این باره تصمیم گیری کند. ج شورای معلمان دراین باره تصمیم می گیرند د موضوع را به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش کند.

10-سن متعارف برای ثبت نام دانش آموزان در پایه های اول ،دوم و سوم در مدارس راهنمایی به ترتیب چندسال است؟

الف 12،13،14سال ب 11،12،13سال ج 10،11،12سال د 12،14،16سال

11-حدّاکثر سنّ ثبت نام دانش آمور سال دوم راهنمایی در مدرسه روستایی چند سال است؟

الف 15سال ب 16سال ج 17سال د 18سال

12-تفاوت سن ثبت نام دانش آموزان راهنمایی در پایه های اول تا سوم مناطق شهری با روستایی چند سال است؟

الف -یک سال ب دو سال ج سه سال د چهارسال

13-انتقال دانش اموز از یک منطقه به منطقه ای دیگر تا چه زمانی قبل از امتحانات امکان پذیر است؟

الف -یک روز ب یک هفته ج یک ماه د دو هفته

14-حداقلّ سنّ ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی(جامع)چندسال ذتمام می باشد؟

الف 16 سال ب 17سال ج 18سال د 19سال

15-مدیر مدرسه موظّف است حدّاکثر تاچه زمانی پس از شروع سال تحصیلی پرونده تمامی دانش آموزان را بررسی نماید؟

الف یک هفته ب یک ماه ج دو ماه د دوهفته

16-ادامه تحصیل دانش آموزان ازدواج کرده به صورت دانش آموزعادّی و روزانه چگونه است؟

الف در مدارس روزانع عادی نمی تواند ادامه تحصیل دهد ب فقط به صورت متفرقه می تواند ادامه تحصیل بدهد ج با رعایت سادگی و خودداری از ابراز مسائل ازدواج می تواند ادامه تحصیل بدهد د استفاده از وسایل زینتی منعی ندارد

17-صدور تاییدیه ارزش تحصیلی بر عهده کدام مرجع است الف مدرسه و شخص مدیر ب اداره آموزش و پرورش منطقه ج اداره کل آموزش و پرورش د تمام موارد

18-انجام بازدیدهای علمی ،تفریحی و تربیتی از چه ایّامی ممنوع می باشد؟ الف در ایام برگزاری امتحانات رسمی و از یک هفته قبل ب درایّام برگزاری امتحانات رسمی و از یک ماه قبل ج درهیچ زمان ممنوعیت ندارد د بانظروتشخیص مدیردر هرزمانی امکان پذیر است.

19-کدامیک از درآمدهای مدرسه باید به حساب بانکی مدرسه واریز و تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود؟ الف سرانه دانش آموزی ب وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه ج کمکهای مردمی د هرسه مورد

20-اعزام دانش آموزان برای بازدید و اردو به خارج از محدوده شهرستان نیاز به موافقت کدام مراجع ذیل نیست؟

الف اداره آموزش و پرورش محل ب شورای مدرسه ج اولیاء دانش آموزان د شورای دانش آموزی

21-مدیر مدرسه در موارد استثنایی حدّاکثر تا چه زمان مجاز است از دانش آموزانی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی می باشند از وی به صورت مشروط ثبت نام نماید؟

الف قبل از امتحانات نوبت امتحانی ب حدّاکثر مدّت یک ماه ج: با موافقت کمیسیون خاص تا پایان اسفندماه د تا15مهرهرسال

22-ملاک ثبت نام و محاسبه سن دانش آموزچه زمانی خواهدبود؟

الف اول مهرماه ب دوم مهرماه ج اول فروردین ماه د روزتاریخ تولد

23-ارکان شورای مدرسه عبارتنداز:

الف مدیرمدرسه،معاون مدرسه،رئیس شورای معلمان،نماینده انجمن اولیاءمربیان،شورای دانش آموزی

ب مدیرمدرسه،معاونین مدرسه،نماینده شورای معلمان،،نماینده انجمن اولیاءمربیان، نماینده شورای دانش آموزی

ج مدیرمدرسه،معاون مدرسه، نماینده شورای معلمان،دو نفر از دبیران منتخبنماینده ای از اداره

د مدیر مدرسه،شورای مدرسه،انجمن اولیاءمربیان،شورای معلمان ،شورای دانش آموزی

24-حدّاقل سن ّ تحصیل در مدارس بزرگسالان در دوره راهنمایی چند سال می باشد؟

الف 13 سال ب 14سال ج 15سال د محدودیتی ندارد

25-دانش آموزی که به علت تخلّف از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل شود و نهایتا تشخیص داده شودکه نظم آموزشی و تربیتی را برهم می زندو موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر می شود:

الف با تایید شورای مدرسه در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه یا ناحیه محروم می شود.

ب با موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.

ج با تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه محروم می شود.

د با تایید شورای مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش در نوبت دوم از حضور در مدرسه محروم می گردد.

26-کدامیک از موارد تشویق توسط مدیر صورت می گیرد؟

الف تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره آموزش و پرورش ب تشویق کتبی و شفاهی در کلاس و اعلام آن به ولی دانش آموز

ج تشویق شفاهی در کلاس در حضور دانش آموزان د همه موارد فوق

27-استفاده از کمکهای مردمی برای تشویق کارکنان ،معلمان و مربیان مدرسه بایستی با موافقت مدرسه انجام پذیرد.؟

الف شورای مالی مدرسه ب اداره آموزش و پرورش ج شورای معلمان مدرسه دانجمن اولیاء و مربیان

28-ورود بازرسان و ناظران اعزامی و افرادی که مورد شناخت مدیر هستند در ورود به مدرسه

الف ممنوع می باشد ب با مجوّز اداره باشد ج بلامانع است د برای بار اوّل اشکالی ندارد

29-آیین نامه اجرایی مدارس در چه ماهی و سالی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید؟

الف تیرماه78 ب مردادماه79 ج: تیرماه 80 د مردادماه78

30-غایبین موجّه شهریورماه می توانند در امتحانات داخلی با تایید و در امتحانات هماهنگ باتایید در امتحانات غایبین شرکت نمایند.

الف شورای مدرسه-کمیسیون خاص ب شورای مدرسه –شورای مدرسه ج: کمیسیون خاص-شورای مدرسه د کمیسیون خاص-کمیسیون خاص

31-کدام جمله غلط است؟

الف تشویق هیچ دانش آموزی نباید موجب تحقیر دانش آموز دیگری بشود.

ب ملاک اصلی در تشویق ،سعی و تلاش دانش آموز و میزان پیشرفت وی در مقایسه با وضع قبل می باشد.

ج:سوابق و تخلفات دانش آموز باید در دفتر محرمانه ثبت گردد و درصورت تغییر مدیر ،به مدیر بعدی تحویل نماید.

د تنبیه باید روشنگرانه و آگاه کننده باشد.

32-محدوده زمانی مناسب برای تشکیل اولین شورای معلمان کدام گزینه می باشد؟

الف پس از پست بندی دبیران و ثبل از سال تحصیلی ب 15مهر لغایت 30مهرماه ج حتّی الامکان قبل از بازگشایی مدارس و حدّاکثر تا ده روزپس از بازگشایی د در پایان هرماه و در محل آموزشگاهبا مسئولیّت مدیر مدرسه

33-دانش آموزی که دارای معلولیت جسمی است و قصد ثبت نام در پایه سوم مدرسه استثنایی امیدخرامه را داردحدّاکثرسن ّاوچندسال باید باشد؟ الف 16سال ب 17سال ج 18سال د 19 سال

34-ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزی که دارای مدارک تحصیلی خارجی وی برای ارزشیابی ناقص می باشد با تایید کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و اخذ معرّفی نامه از اداره آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور تا چه زمانی بلامانع است؟

الف قبل از شروع امتحانات پایانی ب پایان امتحانات نوبت اول ج پایان سال تحصیلی د یک ماه پس ازشروع سال تحصیلی

35-پایه تحصیلی دانش آموزی که به عللی مانندعدم دسترسی به مدرسه، بیماری و یا اقامت در خارج از کشور نتوانسته است به موقع وارد مدرسه شود در دوره راهنمایی بامعرّفی صورت می گیرد.

الف شورای مدرسه ب اداره آموزش و پرورش محل ج مدیر مدرسه د کمیسیون خاص

36-انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس روزانه بزرگسالان تا بلامانع است؟

الف تا پایان امتحانات نوبت اول ب تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی ج تا یک ماه قبل از برگزاری امتحانات پایانی مدارس بزرگسالان د محدودیّی ندارد

37- کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات متفرقه بلامانع می باشد.

ب ثبت نام و شرکت داوطلبان پسر مشمول نظام وظیفه در امتحانات بلامانع می باشد لیکن برای آنهامعافیت تحصیلی صادر نخواهدشد

ج شرکت درامتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظیفه وقفه ی تحصیلی محسوب می شود.

د مدیر مدرسه موظف است حدّاکثر تا پایان سال تحصیلی پرونده تمامی دانش اموزان را بررسی نماید و چنانچه مغایرتی مشاهده نمود اقدام قانونی انجام دهد.

38-صدور مجوز ثبت نام در مدرسه بدون حضور در کلاس برای دانش آموزی که به علّت بیماری خاصّ قادر به حضور در کلاس نمی باشد برعهده کیست؟

الف کمیسیون خاصّ اداره ب مدیرمدرسه ج دایره امتحانات اداره د معاون آموزشی منطقه

39-ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پایه ای که قبول شده است،منطبق با کدام گزینه است؟

الف مجاز نمی باشد ب صرفا" در مدارس غیرانتفاعی ج به صورت متفرقه د موارد"ب وج"

40-آیین نامه اجرایی مدارس مصوّب چندمین جلسه ی شورای عالی آموزش و پرورش می باشد؟

الف 652 ب 750 ج 590 د 562

41-کدامیک از گزینه های زیر از وظایف انجمن اولیاءو مربیان نمی باشد؟

الف تامین مشارکت فکری،فرهنگی،عاطفی،و آموزشی اولیاء و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزش خانه و مدرسه

ب بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ی مشارکت موسسات و دستگاههای آموزشی خارج از مدرسه و آموزشهای علمی دانش آموزان

ج مشارکت و همکاری با شورای معلمان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه

د برنامه ریزی و تصمیم گیری برای تشکیل جلسات اموزش خانواده

42-کدام مورد از ارکان و شوراهای مدرسه نمی باشد

الف:-شورای معلمان ب: مدیر مدرسه ج شورای تربیت بدنی مدرسه د:شورای دانش آموزان


comment نظرات ()
ایین نامه اجرایی
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٥

بسمه تعالی

آزمون آیین نامه اجرایی مدارس شهریور 90

1

آشنایی مدیران مدارس باحدود واختیارات خود وارکان مدرسه ومقررات تحصیلی............موفقیت یک مدیراست.

الف)شرط کافی                ب)شرط لازم                  ج)شرط لازم وکافی                         د)شرط محدود    

2

آیین نامه اجرایی مدارس دارای.................

الف)100ماده و52تبصره         ب)110ماده و50تبصره            ج)52ماده و110تبصره            د)110ماده و52تبصره

3

کدامیک جزءارکان مدرسه نیست.

الف)مدیرمدرسه            ب)شورای مدرسه                     ج)انجمن اولیا ومربیان                     د)شورای معاونین

4

صدور تاییدیه ارزش تحصیلی برعهده ....................می باشد.

الف)مدیرمدرسه              ب)آموزش وپرورش استان          ج)آموزش وپرورش منطقه             د)شورای مدرسه

5

درتنظیم برنامه سالانه یک مدیرچه کسانی دخالت دارند؟

الف)کارکنان مدرسه               ب)اولیای دانش آموزان                ج)شورای مدرسه                       د)همه موارد

6

تعداد کارکنان مدرسه وشرح وظایف هریک ازآنان توسط......................ابلاغ می شود.

الف)اداره کل آموزش وپرورش                                                    ب)آموزش وپرورش منطقه                                                ج)وزارت آموزش وپرورش                                                        د)معاونین اداره کل آموزش وپرورش 

7

هرمدرسه چند شورا دارد؟  الف)3 تا                  ب)2 تا                              ج)4 تا                   د)1 تا

8

شرایط اعزام دانش آموزان جهت بازدید وگردش های علمی ،تربیتی وتفریحی درمحدوده شهرستان محل تحصیل کدام است ؟

الف)موافقت شورای مدرسه                                                     ب)رضایت کتبی اولیای دانش آموزان                                                                   ج)موافقت اداره آموزش وپرورش                                              د)الف وب

9

کدامیک جزءاعضای اصلی شورای مدرسه به شمار نمی رود؟

الف) نماینده شورای معلمان          ب) نماینده شورای دانش آموزی     ج) معاونین مدرسه        د) مربی پرورشی                            

 

10

من به عنوان یک مدیر:

الف) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را به اطلاع ولی او می رسانم.

ب) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را امحاء می کنم.

ج) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را در پرونده تحصیلی او درج تا در سال آینده مورد نظر قرار گیرد.

د) الف و ب درست است.

11

بررسی و تایید برنامه های مربوط به مسابقات علمی، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه از وظایف ........ است.

الف) مدیر مدرسه                 ب) معاونین                     ج ) شورای مدرسه                    د) شورای معلمان

12

در انتخاب رنگ مانتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر توجه به کدام مورد ضروری است؟

الف ) شرایط خانوادگی              ب) شرایط سنی               ج) شرایط جغرافیایی                       د ) ب و ج

 

13

صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحان پایانی داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است...... ............ پس از پایان ایام امتحانات صورت می گیرد.

الف) دو هفته          ب) حداکثر پنج روز                 ج) حداکثر ده روز                     د) سه هفته

14

چنانچه دانش آموزی به اتهام جرمی از طریق مراجع قضایی به طور موقت بازداشت شود مدت بازداشت او ........ محسوب می شود.

الف) ترک تحصیل     ب) وقفه تحصیلی                ج ) عدم وقفه تحصیلی                       د ) الف و ب

15

گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیاء هر .................. به اداره آموزش و پرورش ارسال می گردد.

الف) یک ماه                ب) سه ماه                      ج ) 45 روز                     د)  در پایان هر نوبت امتحانی

16

ملاک محاسبه سن دانش آموزان جهت ثبت نام ....... .............خواهد بود.

الف) سال تحصیلی                ب ) مهرماه                    ج ) نیم سال اول                    د ) اول مهر ماه

17

شورای مدرسه ............. ....پس از بازگشایی مدارس تشکیل و ................ یکبار تکرار می شود.

الف) حداکثر یک ماه – حداقل دو هفته                                        ب) حداقل یک ماه – حداکثر دو هفته                                            ج) حداکثر 15 روز –حداقل دو هفته                                             د) حداقل 15 روز – حداکثر دو هفته

18

اخراج موقت دانش آموز از مدرسه در چه صورتی مقدور است:

الف) با تایید شورای مدرسه و به مدت سه روز                     ب) با تایید شورای مدرسه و معلمان حداکثر 2 روز                               ج) با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر به مدت 3 روز          د) با تایید شورای معلمان حداکثر یک روز.

 

19

ایثارگران مجازند یک سال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس ................ تحصیل کنند.

الف) شبانه روزی                         ب) روزانه                ج) بزرگسالان            د ) غیر انتفاعی

20

بررسی و تایید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام ا.... و مناسبتهای مختلف دینی و انقلابی و ملی بر عهده ..... است.

الف ) مدیر مدرسه             ب) شورای مدرسه             ج) شورای معلمان                    د) شورای دانش آموزی

21

کدامیک از وظایف انجمن اولیاء و مربیان مدرسه نمی باشد؟

الف) مشارکت در برگزاری کلاسهای فوق برنامه               ب) تصمیم و نظارت برسرویس رفت و آمد دانش آموزان 

  ج) تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده    د) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با             مشکلات اخلاقی و رفتاری خاص مواجه اند.

22

مدیرمدرسه هنگام ثبت می تواند اقدام به ........................کند.

الف)برگزاری آزمون ورودی          ب)مصاحبه                ج)دریافت وجه بیمه                          د)هیچکدام   

23

کدام مورد ترک تحصیل محسوب نمی شود ؟

الف)غیبت غیرموجه                ب)وقفه تحصیلی                  ج)غیبت موجه                            د)ب وج

24

مشارکت درتنظیم برنامه های پرورشی،تقویت اعتقادات دینی واخلاقی وآداب اسلامی دردانش آموزان ازوظایف.....................است.

الف)شورای مالی                ب)شورای معلمان               ج)شورای معاونین                   د)انجمن اولیا ومربیان

25

درمدرسه بایدحداقل  ..............درسال ازدانش آموزان معاینه بهداشتی ودرمانی بعمل آید.

الف) 2بار                              ب)3 بار                                          ج)4  بار                           د)1 بار

26

لازم است اولین جلسه شورای معلمان .......................  تشکیل شود.

الف) قبل از بازگشایی مدارس                                                ب) حداکثر10روز پس از بازگشایی مدارس            ج) حداقل 10 روز پس از بازگشایی مدارس                                د) با نظر مدیر و در اولین فرصت ایجاد شده

27

مهمترین اقدام مدیران مدارس در ابتدای سال تحصیلی کدام است ؟

  الف) تهیه و توزیع مواد خوراکی                                                 ب ) تجهیز و تکمیل کتابخانه مدرسه                                              ج) تهیه لباس برای کارگاه                                                            د) بیمه حوادث دانش آموزان

28

انجام کدام فعالیت زیر موجب افزایش و تقویت اعتماد به نفس ، خودباوری و..... در دانش آموزان می گردد.

الف) تشکیل شورای دانش آموزی                                                   ب) تشکیل شورای انجمن اولیاء                                                                           ج) مشارکت دانش آموزان در امور جاری مدرسه                                  د) تشکیل کلاسهای فوق برنامه

29

کدامیک از وظایف دانش آموزان نیست؟

الف) رعایت شعائر دینی                                  ب) خرید و فروش وسایل تجملی و آرایشی و غیر خوراکی            ج) حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس          د) رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

 

30

...................... نقش مشورتی و مشارکت در امور اجرایی مدرسه را دارا می باشد.

الف ) شورای دانش آموزی           ب) شورای معلمان             ج) انجمن اولیاءو مربیان             د)نماینده معلمان

31

راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان

الف) تشویق شفاهی و کتبی در حضور کلیه دانش آموزان             ب) تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره           ج ) معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی                              د) همه موارد

32

کدام روش تشویق دانش آموزان باید به تایید شورای مدرسه برسد؟

الف) تشویق شفاهی در مراسم آغازین                               ب)تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره    ج) تشویق کتبی  در حضور کلیه دانش آموزان                       د) تشویق شفاهی در کلاس

 

33

مدیر مدرسه می تواند در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتبی از ولی دانش آموزی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی است از وی به صورت مشروط و حداکثر برای مدت ........................ثبت نام نماید.

الف) دو ماه               ب) یک ماه                  ج) پانزده روز                             د) حداکثر بیست روز

 

34

طبق ماده 39 آیین نامه: غیبت غیرموجه ................ماه متوالی دانش آموز از نظر نظام وظیفه .............. تلقی می شود.

الف) 2 ماه-  وقفه تحصیلی      ب) 3 ماه – ترک تحصیل     ج)2ماه – ترک تحصیل     د) 3 ماه – وقفه تحصیلی

 

35

اولویت ثبت نام با کدام نوع دانش آموز است:

الف) نزدیک بودن محل سکونت     ب) نزدیک بودن محل کار والدین به مدرسه   ج ) داشتن معدل بالا  د) الف و ب

 

 

 

 

36

کدام درست است:

الف) حداکثرسن ثبت نام در دوره ابتدایی در مناطق شهری 13 سال و در مناطق روستایی 15 سال می باشد.

ب) حداقل سن در پایه اول دبستان 6 و در مناطق شهری حداکثر آن 9 سال می باشد.

ج) حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی به ترتیب 16 و17 و 18 سال می باشد.

د) حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول و دوم و سوم متوسطه به ترتیب 18 و19و 20 سال می باشد

37

 در مورد تنبیه کدام نادرست است:

الف) فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه معنایی ندارد.        ب) اعمال تنبیه متکی به یافته های علمی باشد.

ج) با اعمال تنبیه دانش آموز به اشتباه خود پی ببرد.                        د) تغییر رفتار در دانش آموز پدیدار گردد.

38

حداکثر تعداد سال های مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی .............. سال می باشد.

الف) سه سال                    ب) یک سال                     ج )دو سال                                  د)  چهار سال

39

مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و ....... .............. برنامه سالانه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند.

الف) مشارکت معاونین    ب) مشارکت اولیاء  دانش آموزان   ج) مشارکت مدیران منطقه     د) مشارکت دانش آموزان

40

به عنوان نماینده آموزش و پرورش و مسئول اجرای فعالیت های  آموزشی و پرورشی و مالی در مدرسه می باشد.

الف) مدیر               ب) معاون پرورشی                       ج) معاون آموزشی                      د)  الف و ب


comment نظرات ()
ضمن خدمت
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٢٥

براساس مصوبه ی مربوط، دوره ی پیش دبستانی شامل کدام یک از گروه های زیر می شود؟
1) 4 تا 5 ساله
2) 5 تا 6 ساله
3) 4 تا 6 ساله
4) 5 تا 7 ساله

2- رسیدگی به تخلفات امتحانی در امتحانات داخلی، بر عهده ی کدام مرجع است؟
1) شورای مدرسه
2) شورای معلمان
3) مدیر مدرسه
4) کمیسیون خاص مناطق

3- بر اساس آیین نامه ی ارزشیابی دوره ی ابتدایی (توصیفی) دانش آموزی برای ارتقا به پایه بالاتر در امتحانات خردادماه باید کدام سطح زیر را در نوبت سوم برای کلیه دروس به دست آورد؟
1) خیلی خوب
2) خوب
3) قابل قبول
4) نیاز به تلاش بیشتر دارد.

4- در مدارس کم جمعیت که امکان تشکیل انجمن اولیا و مربیان نیست، وظایف انجمن به کدام مورد واگذار می شود؟
1) مدیر مدرسه
2) شورای مدرسه
3) یک نفر از اولیا به نمایندگی از سایرین
4) شورای معلمان

5- با دانش آموزی که به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت نام خود به سر می برد و تقاضای استفاده از کلاس درس را دارد، چگونه برخورد می شود؟
1) مستمع آزاد تلقی شده و حضور وی در کلاس ممنوع است.
2) باید از وی به صورت رسمی ثبت نام شود، سپس از کلاس استفاده کند.
3) در صورت موافقت شورای مدرسه و معلمان، می تواند از کلاس استفاده کند.
4) با ارایه گواهی تحصیلی و معرفی نامه اداره، می تواند شرکت کند.

6- در دوره متوسطه ضریب نمرات ارزشیابی مستمر اول و دوم در محاسبه ی نمره هر درس، به ترتیب کدام است؟
1) به ترتیب 1و 2 است.
2) در هر دو ارزشیابی 2 است.
3) در هر دو ارزشیابی 1 است.
4) به ترتیب 1 و 3 است.

7- کدام گزینه، در مورد ضوابط تحصیل داوطلبان آزاد درست نیست؟
1) داوطلبان آزاد، نمره انضباط ندارند.
2) داوطلبان آزاد از گذراندن دورس انتخابی و تربیت بدنی، معاف هستند.
3) تحصیل به صورت داوطلب آزاد از نظر نظام وظیفه همانند بزرگسالان تلقی می شود.
4) افرادی که درخواست اخذ دیپلم مجدد داشته باشند، صرفاً از طریق داوطلبان آزاد اجازه شرکت دارند.

8- دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک دوره پیش دانشگاهی شیوه سالی واحدی کدام دروس را باید به صورت امتحان نهایی بگذرانند؟
1) ادبیات فارسی - زبان خارجه - فیزیک - هندسه تحلیلی و جبر خطی
2) ادبیات فارسی - معارف اسلامی - فیزیک - حساب دیفرانسیل و انتگرال
3) معارف اسلامی - ادبیات عرب - حساب دیفرانسیل - هندسه تحلیلی و جبر خطی


comment نظرات ()
بهبود سرعت نمایه سازی
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
بهبود سرعت نمایه سازی
Improving Indexing Speed

comment نظرات ()
وب
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۸

هدف: معرفی نسل آتی وب که وب معنایی است و از طریق تجهیز اطلاعات با اجزاء معناشناختی مشخص
همکاری میان انسان و رایانه را فراهم می نماید. به بیانی دیگر وب معنایی نوعی روش برای کد گذاری و
بازیابی اطلاعات است به گونه ای که ماشین ها (رایانه ها) قادر به پردازش و فهم اطلاعات باشند.
روش شناسی: در این مقاله با استفاده از روش کتابخان های و بررسی متون اسناد، در ابتدا به گردآوری
اطلاعاتی در مورد شبکه جهانی وب پرداخته شده است و سپس لزوم ایجاد وب معنایی، ویژگی ها و مزایا و
مشکلات وب معنایی و نیز استفاده از فناوریهایی نظیر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر(اکس.ام.ال 4) ، چار
چوب توصیف منبع( آر.دی.اف 5) و هستی شناسی وب که از مهمترین موضوعات وب معنایی هستند مورد
بررسی قرار گرفته است.


ادامه مطلب ...
comment نظرات ()
پرسشنامه دانش آموختگان
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۳

<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dElLT0xRd3BWT1BHcEhFMjdrd0RWQ2c6MQ" width="760" height="3012" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe>


comment نظرات ()
کتابخانه آموزشگاهی
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۳

 

تاریخچه

 پیشینه کتابخانه‌های آموزشگاهی درغرب، به اواسط قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد و کشورهایی مانند کانادا،ژاپن،کشورهای شمال اروپا،انگلستان، وایالات متحده پیشقدم بودند. گفته می‌شود قدیمی‌ترین کتابخانه آموزشگاهی در1578 درشروزبری انگلستان ایجاد شد. نخستین کتابخانه‌های آموزشگاهی با هدف فراهم کردن مواد کمک آموزشی برای پشتیبانی ازآموزش رسمی، ترغیب کتابخوانی، وکسب لذت ازمتون ادبی به‌وجود آمدند. این کتابخانه‌ها اغلب به‌صورت منفرد به دانش‌آموزان علاقه‌مند خدمت می‌کردند. درواقع، گسترش سازمان یافته کتابخانه‌های آموزشگاهی ازنیمه دوم قرن بیستم آغازشد. توسعه کتابخانه‌های آموزشگاهی درایالات متحده از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد. در1895، کتابخانه‌های دبیرستانی رشد قابل توجهی داشتند.اما کتابخانه‌های دوره ابتدایی خیلی دیرترپدید آمدند و پس ازجنگ جهانی دوم توسعه یافتند. گسترش همه جانبه ونظام‌مند کتابخانه‌های آموزشگاهی دربسیاری ازکشورها پس ازجنگ جهانی دوم رخ داد. در آسیاوافریقا نیزکسب استقلال بسیاری ازکشورها سبب گسترش آموزش شد وتوسعه کتابخانه‌های آموزشگاهی (در کشورهایی چون اردن، مالزی، نیجریه، و تانزانیا) یکی ازابعاد آن است.


comment نظرات ()
CHAPTER 7: LEXICAL ANALYSIS AND STOPLISTS
نویسنده : عمارلو حسین - ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۳

Christopher Fox

AT&T Bell Laboratories, Holmdel, NJ 07733

Abstract

Lexical analysis is a fundamental operation in both query processing and automatic indexing, and filtering stoplist words is an important step in the automatic indexing process. This chapter presents basic algorithms and data structures for lexical analysis, and shows how stoplist word removal can be efficiently incorporated into lexical analysis.


ادامه مطلب ...
comment نظرات ()
← صفحه بعد